Algemene voorwaarden

Handelsonderneming Dena vof

Artikel 1.
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder
– Verkoper, Handelsonderneming Dena V.O.F., met maatschappelijke zetel te 2990
Wuustwezel, Moleneind 9
– Koper, elke rechtspersoon en/of natuurlijke persoon aan wie de verkoper producten
verkoopt c.q levert

Artikel 2.
Alle overeenkomsten die door de verkoper worden afgesloten, zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden, die prevaleren op
de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de koper

Artikel 3.
Geen enkele klacht is ontvankelijk indien zij niet schriftelijk en nauwkeurig omschreven per aangetekend schrijven aan
de verkoper is ter kennis gebracht binnen 8 dagen na aflevering

Elk protest tegen een factuur dient eveneens schriftelijk te gebeuren binnen 8 dagen na factuurdatum, bij gebreke waaraan
de factuur als onvoorwaardelijk aanvaard dient te worden beschouwd

Artikel 4.
Elke annulatie van een aankoop door de koper dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits
schriftelijke aanvaarding van de verkoper

In geval van annulatie is de koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 25% van de waarde van de bestelling.
Deze vergoeding dekt de winstderving en de vaste kosten

Artikel 5.
De eventuele verplichting tot vergoeding hoofdens aansprakelijkheid door de verkoper zal steeds, met uitsluiting van
elke andere vergoeding, ertoe beperkt zijn de betwiste goederen of werken te vervangen en/of de tegenwaarde ervan uit te betalen

Artikel 6.
Alle termijnen vermeld in de overeenkomst zijn behoudens uitdrukkelijke afwijking in de overeenkomst te beschouwen
als louter indicatief. Een overschrijding van een indicatieve termijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding

Artikel 7.
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die bestellingen plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt
zich sterk voor deze derden overeenkomstig artikel 1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor betaling

Artikel 8.
Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper binnen de maand na factuurdatum. Bij niet-betaling van een factuur
binnen de gestelde termijn vervallen alle speciale voorwaarden, kortingen en ristorno’s waarvan de koper genoot en worde de volledige verkoopprijs
verschuldigd

Artikel 9.
Wanbetaling van één factuur heeft de onmiddelijke opeisbaarheid tot gevolg van alle overige facturen, ook deze die nog niet zijn vervallen zouden zijn.
Bovendien behoudt de verkoper zich het recht voor om alle verdere leveringen stop te zetten zulks onverminderd het recht op schadevergoeding, zoal
voorzien bij annulatie van bestellingen conform artikel 4 van de algemene voorwaarden. Hetzelfde recht geldt in geval van faillissement, kennelijk
onvermogen of om het even welke wijziging in de juridische toestand van de koper.
In deze gevallen behoudt de verkoper zich het recht voor om van de koper geschikte waarborgen te eisen en bij weigering houdt de verkoper zich het
recht voor gehele of gedeeltelijke bestellingen te annuleren zonder dat hij hiervoor enige schadevergoeding aan de koper kan verschuldigd zijn

Artikel 10.
Tussen parijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de koper, zie zich in magazijnen en/of werkplaatsen van de verkoper bevinden,
door de verkoper kunnen weerhouden ter nadere waarborg van de betaling van een vervallen betalingsschuld van de koper, van welke aard ook en
ongeacht of de goederen verband houden met de vervallen betalingsschuld

Artikel 11.
Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente
verschuldigd van 1% per maand

Artikel 12.
Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag,
met een minimum van 125 euro

Artikel 13.
Zolang de goederen niet volledig zijn betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering.
Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij deze niet zal nakomen, dan is de verkoper gerechtigd om
geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, op te halen bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden.
De koper is hierbij verplicht alle medewerking te verlenen. De koper is verplicht om op het eerste verzoek van de verkoper de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering
ter inzage te geven

Artikel 14.
Verkoper garandeert gedurende een periode van 12 maanden na levering dat de geleverde goederen de eigenschappen bezitten dewelke nodig zijn
voor een normaal gebruik conform de door de verkoper gegeven beschrijvingen en specificaties. Bij fabrieksgarantie vervalt de garantie van de verkoper en dient
de koper zich rechtstreeks te wenden tot de fabrikant. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld omwille van nalatigheid van de betreffende
fabrikant.
De garantie vervalt indien:
– het in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden en/of geringe verschillen betreft in kwaliteit, maten, afwerking of kleur
– de koper laattijdig heeft geprotesteerd
– de koper de instructies van de koper inzake gebruik/of opslag van de goederen niet in acht heeft genomen en/of een gebruik heeft gemaakt van
de aangekochte goederen dat niet conform is aan de door de koper bijgeleverde gebruiksaanwijzing
– de koper niet aan alle verplichtingen voortvloeiende uit de gesloten overeenkomsten heeft voldaan

Artikel 15.
Alle transportkosten ingevolge leveringen en/of herstellingen- met inbegrip van herstellingen conform artikel 14 van onderhavige algemene verkoopswaarden-
zijn steeds ten laste van de koper. Herstellingen gebeuren behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen steeds op de maatschappelijke zetel
van de verkoper

Artikel 16.
In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van de verkoper is gevestigd bevoegd.
Het Belgisch recht is van toepassing.